എന്‍റെ വിജ്ഞാനാന്വോഷണ കഥ

വിേശഷണം

ശൈഖ് അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്’നു അബ്ദുല്‍ അസീസ് ഉകൈല്‍ അറിവ് തേടിയ സന്ദര്‍ഭത്തിലെ അനുഭവങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കുന്നു.അവ പ്രസ്തുത മാര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ സമയവും പരിശ്രമവും ചിലവഴിക്കാന്‍ പ്രചോദനമേകുന്നതാണ്.

Download

പ്രസാധകർ:

അലൂക്ക സൈറ്റ്www.alukah.net

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം