ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള താകോല്‍

വിേശഷണം

താജ്കിയന്‍ ഭാഷയില്‍ ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ചിത്ര സഹിതമുള്ള പുസ്തകം . എന്താണ് ഇസ്ലാം എന്നാലെന്നും, മുഹമ്മദ് (സ) ആരായിരുന്നു എന്നും മുസ്ലിംകളുടെ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങള്‍ എന്താണെന്നും ലളിതമായി വിവരിക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം