ഇസ്ലാം സമാധാനത്തിന്

വിേശഷണം

റുമാനിയ ഭാഷയില് ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അത് ലോകത്ത് സമാധാനം പുലരാനായി നിര്ദ്ദേശിക്കുന്ന മതമാണെന്നും സമര്ത്ഥിക്കുന്നു,

Download

പ്രസാധകർ:

www.islaamland.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം