മനുഷ്യാവകാശം ഇസ്ലാമില്, അബദ്ധങ്ങളും

വിേശഷണം

മനുഷ്യാവകാശം ഇസ്ലാമില്മനുഷ്യാവകാശം ഇസ്ലാമില്, അബദ്ധങ്ങളും
മുപ്പത്തി അഞ്ചിലധികം ലോക ഭാഷകളില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ ലേഖനം ഇസ്ലാമിലെമനുഷ്യവകാശത്തെ കുറിച്ചും ഭീകരവാദത്തോടുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ സമീപനത്തെയും വിവരിക്കുന്നു,

Download

പ്രസാധകർ:

www.islaamland.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം