എങ്ങിനെ മുസ്ലിമാകാം

വിേശഷണം

എങ്ങിനെ മുസ്ലിമാകാം

ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്പോള് നിര്വ്വഹിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങള് വിവരിക്കുന്നു.,അമുസ്ലിംകളോട് പ്രബോധനം നടത്തേണ്ട രീതി, ഇസ്ലാമിന്റെ മഹത്വം , ഖുര്ആനും സുന്നത്തും അനുസരിച്ച് ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങള് വിവരിക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം