വിശുദ്ധ ഖുര്‍’ആന്‍ വിവരണം-ഇബ്’നു കഥീര്‍

വിേശഷണം

ഖുര്‍’ആനിനെ ഖുര്‍’ആന്‍ കൊണ്ടും ഹദീസു കൊണ്ടും വിവരിക്കുന്ന ഇബ്’നു കഥീറിന്‍റെ അമൂല്യമായ ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ ഉര്‍ദു പരിഭാഷ.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം