പുരോഹിതര്‍ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നു.

വിേശഷണം

പുരോഹിതര്‍ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നു.
ലോകത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള പതിനൊന്നോളം പുരോഹിതര്‍‌ ഇസ്ലാം ആശ്ളേഷച്ചതും കൃസ്ത്യാനികളായ അവര്‍ എന്തു കൊണ്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്നും ഇസ്ലാമിന്‍റെ ശ്ത്രുക്കളായിരുന്ന അവര്‍ മുസ്ലിംകളാകാനുണ്ടായ കാരണം എന്താണെന്നും വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം