സൂറത്തുല്‍ ഫതിഹയുടെയം അമ്മജുസ് (അവസാനഭാഗം)ന്‍റെയും സ്വീഡീഷ് ഭാഷയിലുള്ള പരിഭാഷ

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം