എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലമായി.

വിേശഷണം

കൃസ്ത്യാനിയായ ഒരു പാതിരി ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാനുണ്ടായ കാരണം വിലയിരുത്തുകയാണിതില് ചെയ്യുന്നത്. സ്പാനിഷ് ഭാഷയിലെ ഈ പുസ്തകത്തില് അദ്ദേഹം സത്യം കണ്ടെത്തിയ രീതിയും ആരാണ് അല്ലാഹു എന്നും വിവരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇസ്ലാമില് നിന്ന് മനുഷ്യരെ അകറ്റുന്നതിനായി ഇസ്ലാമിന്റെ വൈരികള് തൊടുത്തുവിടുന്ന ആരോപണങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്യുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം