ഇസ്ലാം സര്വ്വരുടെയും സത്യമതം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം സര്വ്വരുടെയും സത്യമതമാണെന്നും അതിന്റെ ഗുണങ്ങളും വിവരിക്കുന്ന നേപാളി ഭാഷയിലുള്ള പ്രഭാഷണം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം