ഇസ്ലാം , അടിസ്ഥാന ശില

വിേശഷണം

ഇറ്റലിഭാഷയിലുള്ള ഈ പുസ്തകത്തില് ഇസ്ലാമിനെ വ്യക്തമായി പരിചയപ്പെടുത്തികയാണ് ചെയ്യുന്നത്.ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്പോള് അടിസ്ഥാനപരമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള് ഏതെല്ലാമാണ് എന്ന് ഇതില് വിവരിക്കുന്നു

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം