ഇസ്ലാം , അടിസ്ഥാനങ്ങളും അടിത്തറയും

വിേശഷണം

ജര്മ്മന് ഭാഷയിലുള്ള ഈ പുസ്തകം. ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളും അതിന്റെ ഗുണകണങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു,. ഒരാള്ക്ക് ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്താന് പര്യാപ്തമായ പുസ്തകംമാണെന്ന ഗ്രന്ഥകാരന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു,

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം