നമസ്കരിക്കുന്നവന്‍ സലാം മടക്കുന്നതിലെ പൂര്‍ണ്ണത

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം