ഇസ്ലാമിലെ മുന്‍ഗണനാക്രമം

വിേശഷണം

ഇംഗ്ലീഷില്‍ രചിക്കപ്പെട്ട ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ ഇസ്ലാമിന്‍റെ അടിസ്ഥാനപരമായകാര്യങ്ങളെയും ഓരോ മുസ്ലിമും നിര്‍ബന്ധമായും അനുഷ്ടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളേയും വിവരിക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം