സൂറത്തുല്‍ ഫാത്തിഹയുടെ വിവരണം

വിേശഷണം

സൂറത്തുല്‍ ഫാത്തിഹയുടെ പേര്‍ഷ്യന്‍ ഭാഷയിലെ സമഗ്ര വിവരണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം