ദുറത്തുല്‍ മളിയ്യ -സലാസു ലിഅ’ഷറില്‍ മര്‍’ളിയ്യ

വിേശഷണം

ദുറത്തുല്‍ മളിയ്യ -സലാസു ലിഅ’ഷറില്‍ മര്‍’ളിയ്യ:-അബുല്‍ ഖൈര്‍ മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു യൂസുഫ് ആണ് ഗ്രന്ഥ കര്‍ത്താവ്.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം