ഇസ്ലാം, മഹത്തായ മതം

രചയിതാവ് :

പരിഭാഷ:

പരിശോധന:

വിേശഷണം

നേപാളി ഭാഷയിലുള്ള ഈ പുസ്തകം ഇസ്ലാമിന്റെ മഹത്വങ്ങളും വേദപുസ്തകങ്ങളും പ്രവാചക ചര്യയും മനുഷ്യ പ്രകൃതിയും അത് അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നു

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം