ഇസ്ലാം, അടിസ്ഥാന ശിലകള്

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം, അടിസ്ഥാന ശിലകള്,
ജപാനീ ഭാഷയിലുള്ള ഈ പുസ്തകം ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് സംക്ഷിപ്തമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളും ഈമാന് കാര്യങ്ങളും കൂടാതെ ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന ശിലകള് വിവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം