പള്ളികള്‍ തകര്‍ക്കുന്നത്.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിലേക്ക് ചേര്‍ത്തിപറയുന്ന വിഭാഗക്കാരില്‍ ചിലര്‍ മറ്റുള്ളവരുടെ പള്ളികള്‍ പൊളിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം