ഇസ്ലാം സത്യമതം

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം സത്യമതം:- ഇതര മതങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഇസ്ലാമിനുള്ള ശ്രേഷ്ഠതകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്ന ശൈഖ് ജ’അഫര്‍ ഇദ്’രീസ് രചിച്ച ഗ്രന്ഥം.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം