മതസ്വാതന്ത്ര്യം

വിേശഷണം

ലോകത്ത് പൊതുവേയും സൌദി അറേബ്യയില് പ്രത്യേകിച്ചും മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ചു പ്രതബാധിക്കുന്ന അപരിചിതമായ കാര്യങ്ങളെ പരാമര്ശിക്കുകയാണ് ഷൈഖ് സ്വാലിഹ് അല് ഹുസൈന് ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം