അഹ്’ലു സുന്നത്ത് വല്‍ ജമാ’അത്തിന്‍റെ വിശ്വാസങ്ങള്‍

വിേശഷണം

അഹ്’ലു സുന്നത്ത് വല്‍ ജമാ’അത്തിന്‍റെ വിശ്വാസങ്ങള്‍:-ഈമാന്‍ കാര്യങ്ങളും അവയുടെ ഫലങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം