ഇസ്ലാം, ,സംശയ ദൂരീകരണവും

വിേശഷണം

നേപാളി ഭാഷയിലുള്ള പുസ്തകം ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഉന്നയിക്കാറുള്ള ആരോപണങ്ങളുടെ നിചസ്ഥിതി വിവരിക്കുന്നു,

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം