മനുഷ്യാവകാശംഇസ്ലാമില്

വിേശഷണം

മനുഷ്യാവകാശംഇസ്ലാമില്
ഓരോരംഗത്തുംഇസ്ലാംഅനുവദിച്ചിരിക്കുന്നഅവകാശങ്ങളെകുറിച്ചു ഖുര്ആനിന്റെ യും സുന്നത്തിന്റെയും അതിസ്ഥാനത്തില് പ്രതിബാധിക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം