മനുഷ്യാവകാശംഇസ്ലാമില്

HTML

രചയിതാവ് : അബ്ദുല്‍ റഹ്‌മാന്‍ അല്‍-ശീഹ

പരിഭാഷ: EUROPEAN ISLAMIC RESEARCHES CENTER (EIRC) -

പരിശോധന:

പ്രസാധകർ:

www.islaamland.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

മനുഷ്യാവകാശംഇസ്ലാമില്
ഓരോരംഗത്തുംഇസ്ലാംഅനുവദിച്ചിരിക്കുന്നഅവകാശങ്ങളെകുറിച്ചു ഖുര്ആനിന്റെ യും സുന്നത്തിന്റെയും അതിസ്ഥാനത്തില് പ്രതിബാധിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം