എങ്ങിനെ മുസ്ലിമാകാം

വിേശഷണം

വിശുദ്ധ ഖുര്ആനിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തില് ഒരു അമുസ്ലിമിനെ എങ്ങിനെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാമെന്നുവിവരിക്കുകയും ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചാല് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും വിവരിക്കുന്നു.

Download

പ്രസാധകർ:

www.islaamland.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം