സത്യ മതം

വിേശഷണം

അല്ലാഹുവും അടിമകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വ്യക്തമാക്കുകയും മതയാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാന്‍ ഉണര്‍ത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥം.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം