സൂറത്തുല്‍ ഫതിഹയുടെയും അമ്മജുസ് (അവസാനഭാഗം)ന്‍റെയും ഗജരിയ ഭാഷയിലുള്ള പരിഭാഷ

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം