നോമ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള എഴുപത് കാര്യങ്ങള്‍

വിേശഷണം

നോമ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള എഴുപത് കാര്യങ്ങള്‍:- നോമ്പിന്‍റെ വിധികള്‍ം മര്യാദകള്‍, സുന്നത്തുകള്‍ എന്നിവ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം