ശരിയായ വിശ്വാസവും ഇസ്ലാം ദുര്‍ബലമാകുന്ന കാര്യങ്ങളും

വിേശഷണം

ശരിയായ വിശ്വാസവും ഇസ്ലാം ദുര്‍ബലമാകുന്ന കാര്യങ്ങളും:- അഹ്’ലുസുന്നത്ത് വല്‍ ജമാ’അത്തിന്‍റെ വിശ്വാസം വ്യക്തമാക്കുന്ന ശൈഖ് ഇബ്’നു ബാസിന്‍റെ പ്രഭാഷണം.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം