തയ്സീറു അലിയ്യുല്‍ ഖദീര്‍-ഇബ്’നു കഥീറിന്‍റെ ഖുര്‍’ആന്‍ വിവരണ സംക്ഷിപ്തം

വിേശഷണം

തയ്സീറു അലിയ്യുല്‍ ഖദീര്‍-ഇബ്’നു കഥീറിന്‍റെ ഖുര്‍’ആന്‍ വിവരണ സംക്ഷിപ്തം:-ഖുര്‍’ആനിനെ ഖുര്‍’ആന്‍ കോണ്ടും ഹദീസു കൊണ്ടും സ്വഹാബിമാരുടെ വാക്കുകള്‍ കൊണ്ടും വിവരിച്ച ഈവിവരണം ഏറെ സ്വീകാര്യയോഗ്യമാണ്

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം