സൂറത്തുല്‍ ഫതിഹയുടെയും അമ്മജുസ് (അവസാനഭാഗം)ന്‍റെയും അറബി അക്ഷരങ്ങളില്‍ ഫൂല: ഭാഷയിലുള്ള പരിഭാ

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം