മിസ്വ്’ബാഹുല്‍ മുനീര്‍-ഇബ്’നു കഥീറിന്‍റെ ഖുര്‍’ആന്‍ വിവരണത്തിന്‍റെ പരിഭാഷ

വിേശഷണം

മിസ്വ്’ബാഹുല്‍ മുനീര്‍-ഇബ്’നു കഥീറിന്‍റെ ഖുര്‍’ആന്‍ വിവരണത്തിന്‍റെ പരിഭാഷ:- ഖുര്‍‘ആനിനെ ഖുര്‍’ആന്‍ കോണ്ടും ഹദീസു കൊണ്ടും വിവരിക്കുന്ന പ്രസ്തുത വിവരണം ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഏറെ സ്വീകാര്യയോഗ്യമാണ്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം