ഖുര്‍’ആന്‍ പാരായണ നിയമങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്തം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഖുര്‍’ആന്‍ പാരായണ നിയമങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്തം:- ഖുര്‍’ആന്‍ പഠിക്കുന്നവര്‍ക്കു വേണ്ടി ലളിതമായ ശൈലിയില്‍ തയ്യാറാക്കിയത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം