മഴക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന

വിേശഷണം

ഇതിന്‍റെ വിധികളും ചില പ്രാര്‍ത്ഥനകളും ഉദ്ദരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം