മഴക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം