രിയാളുസ്വാലിഹീന്‍

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഇമാം അബൂ സകരിയ്യ യഹ്’യ ഇബ്’നു ശറഫ് നവവിയുടെ പ്രസിദ്ധ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ ഐഗോറിയയിലുള്ള പരിഭാഷ.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം