ഈമാന്‍ കാര്യങ്ങള്‍

വിേശഷണം

പ്രസ്തുത വിഷയത്തില്‍ മദീനാ ഇസ്ലാമിക് യൂനിവേഴ്സിറ്റിയില്‍ നടന്ന ചര്‍ച്ചയുടെ ചെച്നിയന്‍ പരിഭാഷ.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം