കാശ്മീരി ഭാഷയിലുളള ഖുര്‍ആന്‍ പരിഭാഷ

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം