മദീനയുടെ ശ്രേഷ്ഠത

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

പ്രവാചകനും സ്വഹാബികള്‍ക്കും അഭയം നല്‍കിയ മദീനയില്‍ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകളും അതിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതകളും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം