ബറേല്‍വി വിഭാഗം

വിേശഷണം

ഇന്‍ഡ്യയില്‍ ഉടലെടുത്ത ഈ വിഭാഗത്തിന്‍റെ പിഴച്ച വിശ്വാസങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.ഇവ ഖുര്‍’ആനിനും സുന്നത്തിനും എതിരാണ്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം