ഇള്ഹാറുല്‍ ഹഖ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ സംക്ഷിപ്തം

വിേശഷണം

ഖുര്‍’ആനിന്‍റെ സത്യത സ്ഥാപിക്കുകയും ത്രിയേകത്വവാദത്തിന്‍റെ നിരര്‍ത്ഥത വ്യക്തമാക്കുകയും നബിയുടെ പ്രവാചകത്വം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം