സത്യാന്വേഷണം

വിേശഷണം

സല്‍മാനുല്‍ ഫാരിസി ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥയാണിത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം