വിശുദ്ധഖുര്‍ആനിലെ രഹസ്യങ്ങള്‍

വിേശഷണം

നിത്യ അമാനുഷിക ഗ്രന്ഥമായ ഖുര്‍’ആനിലെ ആയത്തുകളുടെ സാഹിത്യഭംഗിയും ആശയസമ്പുഷ്ടതയും ശൈലീസമ്പനതയും രഹസ്യങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം