സുന്നത്തിന്‍റെ വെളിച്ചവും ബിദ്’അത്തുകളുടെ ഇരുട്ടും

വിേശഷണം

സുന്നത്തുഅ അവയുടെ സ്ഥനവും ബിദ്’അത്തും അവയുടെ ഇനങ്ങളുംകാരണങ്ങളും വിധികളും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം