വിേശഷണം

സുന്നത്തുഅ അവയുടെ സ്ഥനവും ബിദ്’അത്തും അവയുടെ ഇനങ്ങളുംകാരണങ്ങളും വിധികളും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം