വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിനു വേണ്ടി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു അബ്ദുല്‍ വഹാബും മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു സ‘ഊദ് അന്നവാത്തും മുന്നോട്ടു വെച്ച പദ്ധതി.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം