പ്രവാചക സ്നേഹത്തിലെ സുന്നത്തും ബിദ്’അത്തും

വിേശഷണം

പ്രവാചക സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള നബിചര്യയിലെ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളും അതിനുവേണ്ടി ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ വ്യാപകമായ ബൊദ്’അത്തുകളും അവയുടെ അപകടങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം