സൂഫികളും സൂഫിസ്വവും

വിേശഷണം

പ്രവാചക മാര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ നിന്നും വ്യതിചലിച്ച സൂഫിസ്വത്തിന്‍റെ പിഴച്ച വിശ്വാസങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം