ഖുര്‍ആന്‍ വിവരണം

വിേശഷണം

ഖുര്‍ആന്‍ പഠനത്തിനു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ സമഗ്രവിവരണം.ഖുര്‍’ആന്‍ മനസ്സിലാക്കനുള്ള നിയമങ്ങളുംസത്യവും അസത്യവും വേര്‍ത്തിരിക്കാനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗവും ഉള്‍കൊള്ളുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം