വിശ്വാസത്തിന്‍റെ വെളിച്ചവും കാപട്യത്തിന്‍റെ ഇരുട്ടും

വിേശഷണം

ഈമാനിനെ കുറിച്ചും കാപട്യത്തെ കുറിച്ചും അവയുടെ അടയാളങ്ങളും ഖുര്‍’ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയു അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം