അല്ലാഹുവിന്‍റെ ഉന്നതനാമങ്ങളുടെ വിവരണം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം